گزارش تصویری دیدار مهندس بردستانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه

گزارش تصویری دیدار مهندس بردستانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر با سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه