تماس با شهرداری

تلفن تماس: ۰۷۷۳۷۲۶۴۰۶۰ – ۰۷۷۳۷۲۶۳۸۳۹