اجتماع بزرگ عاشورائیان شهرستان عسلویه برگزار می گردد.

اجتماع بزرگ عاشورائیان شهرستان عسلویه برگزار می گردد