بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر عسلویه در آستانه آغاز سال تحصیلی

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از مدارس شهر عسلویه در آستانه آغاز سال تحصیلی

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه از مجتمع ورزشی شهرداری

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر عسلویه از مجتمع ورزشی شهرداری