بازدید شهردار و اعضای شورا از مواکب حسینی (ع) در شهر عسلویه

بازدید شهردار و اعضای شورا از مواکب حسینی (ع) در شهر عسلویه