بازدید مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از سطح شهر عسلویه

بازدید مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از سطح شهر عسلویه