برگزاری دوره ی آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با سیستم های آتش نشانی در مدارس

برگزاری دوره ی آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با سیستم های آتش نشانی در مدارس