نشست شورای اسلامی شهر عسلویه با رئیس منطقه پارس شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO

نشست شورای اسلامی شهر عسلویه با مهندس سید وحید حسینی رئیس منطقه پارس شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO در راستای تعامل و همکاری با مسائل و امور شهری و شهروندی عسلویه