برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در فرمانداری عسلویه

*برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در فرمانداری عسلویه*

نکاتی که می بایست شهروندان در هنگام پیش فروش یا پیش‌خرید ساختمان‌ها رعایت کنند.

نکاتی که می بایست شهروندان در هنگام پیش فروش یا پیش‌خرید ساختمان‌ها رعایت کنند.

نشست شورای اسلامی شهر عسلویه با رئیس منطقه پارس شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO

نشست شورای اسلامی شهر عسلویه با مهندس سید وحید حسینی رئیس منطقه پارس شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO در راستای تعامل و همکاری با مسائل و امور شهری و شهروندی عسلویه