اولین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرداری بندر عسلویه برگزار شد

اولین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرداری بندر عسلویه برگزار شد