بازدید میدانی شهردار از مناطق مختلف شهر در راستای بررسی مشکلات و مسائل شهری

بازدید میدانی شهردار از مناطق مختلف شهر در راستای بررسی مشکلات و مسائل شهری