تشریح تصویب گزارش جامع درآمد و هزینه ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ شهرداری عسلویه

تشریح تصویب گزارش جامع درآمد و هزینه ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ شهرداری عسلویه