تصاویری از نصب بنرهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر عسلویه در واکنش به عربستان سعودی

تصاویری از نصب بنرهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر عسلویه در واکنش به عربستان سعودی