دریافت حق آلایندگی برای ۱۳ هزار نفر و ارائه خدمات برای ۵۰ هزار نفر

دریافت حق آلایندگی برای ۱۳ هزار نفر و ارائه خدمات برای ۵۰ هزار نفر