شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه از وضعیت زمین چمن مصنوعی شهر بازدید کردند

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر عسلویه از وضعیت زمین چمن مصنوعی شهر بازدید کردند