نشست هم اندیشی مسعود غلامزاده فرد شهردار عسلویه با رئیس اداره مخابرات

نشست هم اندیشی مسعود غلامزاده فرد شهردار عسلویه با رئیس اداره مخابرات